http://code37defilm.be/ Kuidas refereerida
kuidas joonistada tuletõrjeautot
mis kalad elavad eestis
kuidas anda d vitamiini beebile
kuidas teha jahukastet
kuidas panna süüde paika
friedrich reinhold kreutzwald kus ja kelleks õppis
kuidas äädikakärbsed tekivad
keha kaalub õhus 2 korda rohkem kui vees
kui juhiload on aegunud
mis on orkester

kuidas refereeridaRefereerimine on teise autori teose sisu ja vormi küllaltki autorilähedane edasiandmine. See on alustekstist lähtuva informatsiooni töötlemise viis, mis eeldab täielikku objektiivsust. Referaadi koostamisel antakse edasi teiste mõtteid ning lugeja peab teadma, kelle mõtted need on, seetõttu tuleb juba referaadi alguses viidata autorile.. Referaat on kokkuvõte mingist teemast. Selle kirjutamisel kasutatakse kellegi teise poolt koostatud materjale, näiteks raamatuid, artikleid ajalehtedest ja ajakirjadest või Interneti lehekülgi. Referaat ei tähenda teksti otsest kopeerimist Internetist või raamatu ümberkirjutamist.. Kuidas refereerida artiklit, raamatu peatükki? Referaat (ladina keeles – ette kandma teatama) on lühike ülevaade või kokkuvõte ilmunud või avaldatud teosest. Referaadi omadused ja funktsioonid: 1. Referaat on tekst, milles antakse ülevaade algupärasest tekstist uuele lugejale, see peab olema selges ning üheselt mõistetavas vormis. 2.. Referaadi stiil ja sõnavara seevastu on asjalik, sõnastus korrektne. Kasutatakse täpset ja selget sõnastust. Pane tähele! Referaadi kirjutamisel kasutatakse teadusteksti stiili. Teadusteksti ülesandeks on vahendada teaduslikke uurimistulemusi. Selle tunnuseks on objektiivsus, täpsus ja kontrollitavus. (Teadusliku… 2009).. Refereerimine ja tsiteerimine. Tsitaat on teise teksti (ka joonise, graafiku, tabeli vm) täpne edasiandmine. Tähtis on mitte unustada jutumärke ja olla teksti ümberkirjutamisel väga täpne. Selleks on vaid üks tee: range enesekontroll. Tasub järgida kolme reeglit, mis aitavad vältida. tsitaadi muutumist plagiaadiks: 1.. Refereerimineon ühe või mitme autori seisukohtade sisulähedane ümbersõnastamine. Refereerida on võimalik parafraseerides, summeeridesja sünteesides. Parafraseerimine Parafraseeriminetähendab, et algteksti seisukohti edastatakse oma sõnadega originaaliga sarnases mahus.. Allikate otsimine, Ctrl f, allikate usaldusväärsus. Referaadi koostamine 1. Õppematerjal 4.- 6. klassile Türi Põhikool 2. Referaat kokkuvõte mingist teemast. Kirjutamisel kasutatakse kellegi teise poolt koostatud materjale, näiteks raamatuid, artikleid ajalehtedest ja ajakirjadest või interneti lehekülgi. Referaat ei tähenda teksti otsest kopeerimist internetist või raamatu ümberkirjutamist. Referaadis tuleb oma …. Kuidas refereerida? kuidas uurimistööd üles ehitada? Mida kirjutada kokkuvõttesse? Kuidas viidata, kui loetud raamatul on mitu autorit? Kas joonisele tuleb panna pealkiri? Kas teiste autorite mõtteid võib oma töösse täpselt maha kirjutada? Siin kaante vahel on õpilasele ja õpetajale mõeldud juhend, milles esitatakse teadusliku teksti sisu, vormi ning keele kohta käivad …. Sellisel juhul võib algset ideed tsiteerida või refereerida vahendava allika kaudu, osutades nii originaalile kui ka vahendavale allikale. Vahendatud viitamist nimetatakse ka topelt- ehk sekundaarseks viitamiseks. Põhjendamatut vahendatud viitamist peetakse lubamatuks ja seda tuleks vältida. ... Kuidas leida lõputöid .. Referaat ei tähenda teksti otsest kopeerimist internetist või raamatu ümberkirjutamist. Referaadis tuleb oma sõnadega välja tuua kõige olulisem ehk refereerida loetut. KUIDAS VALIDA REFERAADI TEEMAT? Teema võib olla etteantud õppejõu poolt või tuleb ise valida laiema valdkonna käsitlemisel just üliõpilasele huvipakkuv teema.. Arvan et koolis võiks kogu klassile korraga selgeks õpetada ja anda kirjalikud juhendid, et kuidas refereerida asju ja kokku panna, kuidas vormistada, millised on üldised nõuded. eriti nõme on veel see, et kodus laps teeb vanema abiga ja siis peab juhendajaks kirjutama aineõpetaja nime, kelle kogu juhendamine seisneb ülesande andmises ja .... Kuidas refereerida? kuidas uurimistööd üles ehitada? Mida kirjutada kokkuvõttesse? Kuidas viidata, kui loetud raamatul on mitu autorit? Kas joonisele tuleb panna pealkiri? Kas teiste autorite mõtteid võib oma töösse täpselt maha kirjutada? Siin kaante vahel on õpilasele ja õpetajale mõeldud juhend, milles esitatakse teadusliku teksti sisu, vormi ning keele kohta käivad …. Kuidas see saavutatakse, meid kui klienti pigem ei huvita. Mis on suurepärane teenindus? Siinkohal saame refereerida oma ala professionaale. R. Johnston ja G. Clark on kirjutanud oma teeninduse juhtimist käsitlevas raamatus “Service operations management book”, et suurepärane teenindus ei tähenda mitte niivõrd klientide ootuste .... Kuidas refereerida korraga mitut allikat? Mõnikord võib olla vaja refereerida korraga mitut teadusteksti. See on kindlasti keerukam ja töömahukam kui ühe allika refereerimine! Samas on see vajalik oskus: näiteks kui hakkad uurima kirjandust oma bakalaureusetöö tarbeks, pead ju läbi töötama (st enda jaoks refereerima) palju allikaid .... Israel, H., Prei, E. Kuidas kirjutada referaati Kääpa Põhikooli referaadi vormistamise juhend. 27.09.2007 Türi Põhikooli loovtööde koostamise juhend ja kaitsmise kord. 23.11.2011 Oru Kooli referaadi koostamise näidis. Kuidas refereerida? kuidas uurimistööd üles ehitada? Mida kirjutada kokkuvõttesse? Kuidas viidata, kui loetud raamatul on mitu autorit? Kas joonisele.... Kuidas võib deklaratsiooni teksti kasutada? Deklaratsiooni teksti võib vabalt refereerida ja tsiteerida, aga sellisel juhul palume deklaratsioonile viidata, lisades võimalusel ka lingi (vabadkodanikud.ee). Kuidas saab deklaratsiooni projektile kaasa aidata? Ennekõike saab deklaratsioonile kaasa aidata sellega liitudes.. Referent-toimetaja eriala annab olulised oskused töötamaks ametikohal, mis eeldab kõrgtasemel eesti keele valdamist, oskust töötada dokumentidega ning toimetada eri tüüpi tekste. Kõrvaleriala läbides saad ühelt poolt oskuse toimetada tekste, muuta need selgeks, ladusaks ja korrektseks, ning teiselt poolt õpid, kuidas tekste koostada.. Keelenorm ja keelevabadus: kuidas parandada ning hinnata õpilaste kirjatöid. Täpne sõna, selge mõte: kuidas koostada otstarbeka sõnastusega eakohaseid tööjuhendeid. Igal puul oma juur: kuidas refereerida, koostada referaati, uurimust, õpi- ja teemamappi. Koolitajad: koolikorralduse magister, õpetaja-metoodik Krista Mägi ja. Töötoas antakse eluliste näidete varal ülevaade peamistest eksimustest refereerimis- ja viitamisnõuete vastu ning õpetatakse praktilise ülesande kaudu, kuidas korrektselt refereerida ja viidata ning seeläbi plagiaati vältida. Referaat Vikipeediasse, mitte sahtlisse! Lektor Ann Siiman. Kuidas see saavutatakse, meid kui klienti pigem ei huvita. Mis on suurepärane teenindus? Siinkohal saame refereerida oma ala professionaale. R. Johnston ja G. Clark on kirjutanud oma teeninduse juhtimist käsitlevas raamatus “Service operations management book”, et suurepärane teenindus ei tähenda mitte niivõrd klientide ootuste .... Parandused ja kommentaarid. Tsitaadis tuleb säilitada autori kirjaviis. See tähendab, et tsiteerides ei tohi muuta sõnastust, õigekirja, kirjavahemärke ega eristuskirju (kursiivkiri, poolpaks kiri, sõrendus).Kui ei ole võimalik neid nõudeid täita, on parem refereerida (öelda oma sõnadega).. Kuidas vormistada tsitaati? Maire Raadik Tsitaat on sõnasõnaline väljavõte tekstist. Tsitaadiks võib olla sõna, väljend, lause või selle osa, mitu lauset, lõik või isegi mitu ... neid nõudeid täita, on parem refereerida (öelda oma sõnadega). Juhul, kui …. kasutamisel tuleb neid refereerida või tsiteerida (vt soovitusi eristuskirja lisas 3). Kirjandis peab esitama probleemi(d), analüüsima seda (neid), põhjendama oma seisukohti, tooma näiteid ja tegema järelduse(d). Kirjand tuleb pealkirjastada. Kogutulemusest moodustavad kirjutamisosa võimalikud punktid 60%.. Kool omalt poolt saab suunata tähelepanu õpilaste nõrkustelt nende tugevuste arendamisele ja positiivse enesehinnangu/eluhoiaku kujunemisele; anda õpilastele väga praktilist IT-koolitust: kuidas koostada dokumente ja tabelarvutust, kuidas refereerida loenguid ja koostada tekstidest lühikokkuvõtet, kuidas teha vahet õigel/valel meedial .... MärksõnaMärksõnad on järjestatud tähestikuliselt ja esitatud poolpaksus kirjas. Märksõnadelja nende vormidel näidatakse väldet: III vältes silbi ees seisab punkt, nt.augustko.lumnpolit.sei.oskus.töölinePeenendus ehk palatalisatsioon, mis eristab eesti keeles muuseas ka tähendusi,on esitatud kriipsukesega peenendatud kaashääliku järel, ntpalk ‹20: …. Vikipeedias tuleb refereerida juba avaldatud allikaid. Kuidas seda teha, võid lugeda Vikipeedia:Viitamine. --Tiia 20. veebruar 2014, kell 22:34 (EET) Teema on oluline ja artikkel peaks olema. Praegusest tekstist tuleb suurem osa kyll välja visata, aga kustutamise asemel tuleb toimetada ja kirjutada uus tekst faktide põhjal, mitte isehakanud .... Viki ei pea üldjuhul defineerima asju nii, nagu seadus ette näeb, sest legaaldefinitsioonid on üldjuhul sekundaarsed. Küll aga on asjakohane refereerida, kuidas üks või teine seadus midagi defineerib. Andres 15. oktoober 2007, kell 10:30 (UTC) siis võib lugeda probleemi lahendatuks. Tartu linnapea seaduslikud funktsioonid on ära toodud.

793
Bing Google