http://code37defilm.be/ Kui kaua võib tööandja töölepingusse muudatusi sisse viia?
kuidas mõjutada sõpru
kus asub tasakaaluelund
kui lapsel on köha
kui pikk on toll
kuidas arvutada võrdhaarse kolmnurga haara
kuidas istutada kuslapuud
kus on soe detsembris
mis on ilukirjandus
kuidas suitsetada angerjat
mis on kusekivi

kui kaua võib tööandja töölepingusse muudatusi sisse viia?

(1) Kui tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd, võib ta töötasu kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul vähendada mõistliku ulatuseni, kuid mitte alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära, kui kokkulepitud ...

.

(2) Töölepingu võib lõpetada, kui töötaja on: 1) põhjustanud tööandja vara puudujäägi, riknemise, hävimise, kaotsimineku või riisumise, samuti kui ta on töökohal varastanud kaastöötaja vara; 2) seadnud ohtu tööandja vara säilimise; 3) põhjustanud tarbijate, klientide või äripartnerite usaldamatuse tööandja vastu; 4)–7 ...

.

Töö- ja puhkeaja seadus. Vastu võetud 24.01.2001. § 1. Seaduse reguleerimisala. (1) Käesolev seadus sätestab töölepingu alusel töötavate isikute ja avalike teenistujate (edaspidi töötaja) töö- ja puhkeaja kestuse ning korralduse alused. (2) Käesolevat seadust ei kohaldata töötajatele, kelle töö- ja puhkeaeg on reguleeritud ...

.

Vastus: Kui töötaja vastutab kolmandale isikule tööülesannete täitmise käigus tekitatud kahju eest, peab tööandja vabastama töötaja kahju hüvitamise ja vajalike kohtukulude kandmise kohustusest ning need kohustused ise täitma (TLS § 76 lg 1). Tööandja võib nõuda nimetatud kahju hüvitamist (TLS § 76 lg 2).

.

Küsimus: Kui kaua võib tööandja viivitada töölepingu lõpetamisega, põhjuseks pikaajaline haigus? 24.01.2019 Tere Kaua võib tööandja viivitada töölepingu lõpetamisega, kui olen temaga telefonis kokku leppinud, et lõpetame töölepingu pikaajalise haiguse tõttu?

.

Küsimus: Kui kaua võib tööandja tööl kinni hoida kui töö on tervise tõttu vastunäidustatud? 10.06.2015. Tere töötan farmis asendajana pisikeste põrsaste operaatorina. Tööd tahan teha, aga olen tihti haiguslehel, jäin haigeks peale puhkust, jälle sain kaks päeva käia, vajusin kokku ja tööandja karjus telefonis, et aina haige ...

.

Konkurentsipiirang võib viia töövaidluseni 02.01.2013, 09:56 Lisa kommentaar Töötajate tööle võtmisel on laialt levinud praktika, et lepingutesse lülitatakse ka konkurentsi osutamise keeld, mis üldjuhul kehtib kuni lepingu lõppemiseni, kui seda ei laiendata lepingu lõppemise järgsele perioodile. Möödunud aastal menetles Saaremaa töövaidluskomisjon mitut …

.

Tänapäeval soovivad tööandjad kehtestada reegleid töötajate riietumisele ja välimusele, mis on eriti oluline kui töö iseloomuks on klienditeenidus või tööandja esindamine avalikkuse ees. Paljud tööandjad peavad rõivastusstiili oluliseks ka põhjusel, et see peegeldab organisatsiooni väärtusi ja aitab kaasa selle imago loomisele.

.

Küsimus: töötaja tahab töölt lahkuda, nn korraline ülesütlemine ja soovib teada kaua tööandja võib teda kinni hoida? Vastus. Kinni hoida ei saa tööandja töötajat küll kuidagi. Kui töötaja on esitanud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemisavalduse siis hakkab see kehtima teatavaks tegemisest ja tööleping lõpeb avalduses näidatud kuupäeval.

.

Mida teha, kui töölepingus ei ole kirjas katseajast sõnagi? Kas paluda tungivalt, et katseaja punktid lisada lepingusse? Näiteks, kui peaks nädala pärast selguma, et antud töö siiski ei sobi mulle ja soovin sealt lahkuda, siis kui kaua saab tööandja mind seal kinni hoida? Tean, et varem oli TLS-s punkt katseaja kohta, et etteteatamise aeg 5 tööpäeva vms, kuid praegu ma …

.

Tavalise töölepinguga ning ilma summeeritud tööaja arvestusega töötaja peab 22.ja 23. juuni nädalavahetusel kummalgi päeval 4 tundi töötama. Kui pikk on lühendatud tööpäev ja kuidas riigipühal töötamist peab kompenseerima. Kas tööandja saab topeltpalga maksmisest keelduda ja lihtsalt vaba aega pakkuda?

.

Kõigepealt tuleb märkida, et tööandja ei saa sundida kedagi vahetusharjumusi muutma. ... liige Kas tööandja võib mind sundida vahetust vahetama? - Arvustused Wiki | # 1 teabe, testide, arvustuste, ülevaadete ja uudiste allikas

.

Kui soovite lepingutesse sisse viia muudatusi, saab neid teha poolte kokkuleppel. 2. Vajame nõu ja soovitusi töölepingus ja töökorralduse reeglites muudatuste tegemisel. Näiteks kui töötaja töölepingus on välja toodud eraldi vahetu tööaeg lastega ja üldtööaeg, siis peaksime tõenäoliselt nimetatud punkti osas muudatuse tegema.

.

Mõnel juhul paneb seadus kohustuse, kui kaua tohib dokumente hoida. Kui räägime näiteks tööotsijatest, keda tööle ei võetud, siis nende puhul kehtib põhimõte, et andmeid säilitatakse niikaua, kuni konkurss käib või kehtib vaidlustamise võimalus. Omaette küsimus on, kui kaua võib hoida avatuna tööandja nimelist e-posti aadressi.

.

Viimastest muudatustest tööõiguses. Töölepingu seaduses olulisi sisulisi muudatusi 2021. aastal jõustunud ei ole. Muudetud on tööandja vastutuse sätteid töölepingu seaduses sätestatud kohustuste rikkumise korral. Nimelt on oluliselt tõusnud karistusmäärad, mida rikkumiste korral rakendatakse. Füüsiliste isikute karistusmäärad ...

.

Kui olete nõus loobuma koondamistasudest (sest juhul, kui tööandja Teie lepingut muuta ei saa, kuid muutusi vaja sisse viia on, peaks Teid koondatama), võite tööandjale vastava ettepaneku teha. Kui ta aga ei nõustu, jääb võimalus anda nö tavaline, ühekuulist etteteatamist eeldav lahkumisavaldus.

.

Esimesel juhul praktikas reeglina leitakse, et tööandja võib ühepoolselt palga arvutamise viisi muuta, kuid peab sellest 1 kuu kirjalikult ette teatama ning kui töötaja ei ole sellega nõus, võib ta anda lahkumisavalduse töölepingu seaduse §-le 82 viidates, mis annab õiguse nõuda lahkumishüvitisena 2 kuu keskmist palka.

.

Järjest enam ettevõtteid kasutab võimalust töötajate lahkumisel nendega lahkumisintervjuude tegemiseks. Selle eesmärgiks on koguda infot lahkumise põhjuste kohta ning vastavalt sellele võimalusel muudatusi äri struktuuri sisse viia. Mida ja kuidas öelda? Intervjuusid võidakse viia läbi mitmes vormis, tavaliselt on need kas kirjalikud, kus palutakse näiteks vastav …

.

Kui töötaja ütleb töölepingu üles põhjusel, et tööandja on oluliselt lepingut rikkunud, peab tööandja maksma töötajale hüvitist kolme kuu keskmise töötasu ulatuses. Kohus või töövaidluskomisjon võib hüvitise suurust muuta, arvestades töölepingu ülesütlemise asjaolusid ja mõlema poole huvisid (TLS § 100 lg 4).

.

Kui pooled lepivad kokku, et mingil põhjusel on vaja viia töölepingusse sisse palju muudatusi ja nende vormistamine töölepingu lisana ei ole otstarbekas, võib kokku leppida, et kirjutatakse alla töölepingu kirjaliku dokumendi uus redaktsioon (tööleping ise jääb kehtima ajast, mil see sõlmiti).

.

Kui ründevara on põhjustanud arvutis pöördumatuid muudatusi, proovige arvuti lähtestada. See võib tähendada andmete taastamist varukoopialt. Arvutit lähtestamine, taastamine või uuesti installimine. Varundage kõik failid ja sätted, mille soovite alles …

.

Jurist selgitab: Segane tööaeg ja palga vähendamine. •• Aeg-ajalt kehtestab tööandja meile osalise tööaja. Töötame niikuinii miinimumpalgaga ja kui sellest saame veel ainult 60 protsenti kätte, siis loomulikult proovib igaüks kuskilt mingit lisatööd leida, et ära elada.

.

Kui aga töötaja ületab 40-tunnise töönädala ja töötab nädalavahetusel või puhkusel, tuleb talle maksta ületunnitöö tasu vastavalt FLSA-le. Pausid ja söögid. Töötajatel võib olla õigus puhkepausidele või söögiaegadele, mille eest neile tuleb maksta. USA tööministeeriumi FLSA seda aga ei nõua.

.

kui tööandja kasutab kaamerat töökorralduse jälgimiseks või ka töö­ aja kontrollimiseks, ei saa seda teha ilma filmimise vajaduse ja põhjenduse sissekirjutamiseta kas töölepingusse ...

.

Rääkige avalikult teekonnast. Kui keegi tuleb sisse kell 10.30, võib tema sõit olla 15 minutit. Kui ta peab olema kell 9 või 9.30, võib tema edasi-tagasi sõit minna tund aega. Lisaks oleks sama koju minek, kui nad töötasid 8 või 9 tundi. Paljud inimesed …

.

Tööandja soovib kaotatud arvuti eest töötajalt nõuda summa, mis võrdub arvuti jääkväärtusega. Arvuti on kaks aastat vana ning hetke jääkväärtus on turuhinnast ligi kaks korda suurem. Samas on lepingus kirjas, et kui vara kaob või saab kahjustada, kannab Töötaja vastava kahju eest materiaalset vastutust vastavalt kehtivale ...

.

Praeguses kriisis otsivad nii töötajad kui tööandjad sageli keerulistes töösuhteid puudutavates küsimustes seadusest tuge – nii kuluvad ka head nõuanded ja täiendavad selgitused jõustunud seadusmuudatuste ning lisandunud kohtupraktika kohta marjaks ära. Sotsiaalministeeriumis on valminud töölepingu seaduse käsiraamatu uuendatud versioon, kust …

.

Postimees: Värsked uudised Eestist ja välismaalt. Loe lähemalt

.

Rahvaliigas on raske mingeid muudatusi sisse viia, sest see on ju RAHVALIIGA ja mingit tõsist kontrolli ei tehta. Mõttetu on jalgpalliliidul kasutada ka lisaressurssi selle liiga peale, sest tulu nad sealt ei teeni. Kohtuniku ja mängijate käitumist on raske kontrollida, kui …

.

Organisatsioonide ja üksikisikute suhete loomisesse ja hoidmisesse on aastasadade jooksul palju panustatud. Erinevad kultuurid ja ühiskonnad, erinevad liidrid ja valitsejad, erinevad inimesed, organisatsioonid ja institutsioonid on kasutanud

113
Bing Google