http://code37defilm.be/ Juhul kui ees koma
kui palju maksab passi vahetus
mis on üldõpe
lahihambumus
viljandi folk kus toimub
kuidas jagunevad kivimid tekke järgi
mis on ebit
ka siis kui
mis on airbnb
kui vägi brandenburgi läks
kuidas sõita lätti

juhul kui ees koma

Minu kui kirjutava inimese jaoks tähendab koma mõnikord pausi. Sellest pausist lähtuvalt on mul rääkida üks omamoodi komakogemus. Ei kirjutamise, teksti ega raamatute või artiklitega seoses vaid elust enesest. Siin see lühike lugu on. Mõnikord läheb nii, et osa inimesi kaovad su elust igasugu põhjuseta.

.

Kui ühendsidend on lause keskel, pannakse sellesse koma, nt Vaidlus lahendatakse kõrgema astme kohtus juhul, kui üks pooltest ei ole otsusega nõus. Sidendid isegi kui, olgugi et, ilma et, ainult et, vaevalt et, peaasi et jt kuuluvad kokku ning sõnade et ja kui ette koma ei panda, nt Isegi kui sa valetasid, oli see ilusaim asi, mida sel ...

.

.

Tavaliselt oma vaistu põhjal sinna koma ei paneks, aga see on lihtsalt seepärast, et tundub nii, kui järel on liiga vähe teksti vms. #2926434: Kui koma taga on tegusõna, siis koma on ok. Isegi, kui koma taga tegusõna pole, kuid me mõistame, et seal peaks olema.

.

Seejuures öeldisverb võib mõnel juhul olla ka da -infinitiivi kujuline. Nt Meist igaüks on arutlenud küsimuse üle, kus hoida raha. Poiss mõtles, kuidas ülesannet lahendada. Kui minna, siis kohe. Olema -verbi väljajätt verbi liitajavormist, öeldistäite või määruse juurest ei mõjuta kõrvallause lauselisust ega komakasutust.

.

Vasta Tsiteeri to täpsy 25. november 2006, kl 23.18 ei olegi ju öeldud, et peab _vahetult_ järgnema, vaid et lihtsalt järgnema! Vasta Tsiteeri nonoh 26. november 2006, kl 02.04 "mina kui inimene olen ikka igatsenud õnne ja armastust" - näh, siin ka JÄRGNEB kusagil tegusõna! Vasta Tsiteeri jejeh 26. november 2006, kl 12.38

.

Kui otsekõne, mis lõpeb küsimärgiga, on saatelause ees, ei tule küsimärgi järele koma, nt „Kas Tiit ei tulegi täna tööle?“ olid kolleegid murelikud. 2009-10-03 Ühendis suur-suur tänu on kahe esimese sõna vahel sidekriips, mitte koma. 2009-10-01 kui-lisand ei nõua koma, nt Tartu kui ülikoolilinn on .. 2009-09-01

.

- tegemist on võrdlusega, koma lauses ei kasuta. näide nr 2: "Käisime perega matkamas, nagu ma juba eelnevalt mainisin, jäime käiguga kõik väga rahule." - võrdlust ei ole lauses, seega kasutad "nagu" ees koma. võib ka seletada nii, et tegemist on liitlausega, st ühest lausest võiks moodustada ka mitu erinevat lihtsat lauset.

.

Kui ühendsidesõna esimest osa rõhutatakse, pannakse koma selle sõna järele. Näide: Ära tõsta kätt enne, kui oled vastusele mõelda jõudnud. Kui sidesõnadele nagu, otsekui, kui järgneb öeldis, siis pannakse sidesõna ette koma. Siduvaid asesõnu kes ja mis ning nende käändelisi vorme kasutatakse ainsuses.

.

Nii kohtulahendites kui ka selle valdkonna määrustes ja direktiivides on peale jäänud seisukoht, et autod tekitavad mürgiseid heiteid. Loodan saada ÕS-ist avaramat vastust või põhjendust. Kas oleks võimalik saada nõu, kumb on korrektne? Andmebaasid ei andnud kindlust. 1.

.

Kuhu peaks järgmises lauses veel koma panema? Kohtupraktikast ilmneb, et juhul, kui koht, kus lepinguvälist vastutust kaasa tuua võiv tegu toime pandi ja koht, kus saabus selle teo tagajärg ei ole samad, siis tuleb ... Kumb variant on õige? Otsused ja …

.

Siis, kui meie tööd tegime, lullitasite teie järve ääres. Kõrvallause võib alistuda kõrgema astme kõrvallausele: Läksin poodi, et osta endale raamat, mida hädasti vajasin, kuna pidin esmaspäevaks referaadi kirjutama, sest mul oli see ikka veel tegemata.

.

pealause ees, näiteks Et reisile minna, peab raha koguma, pealause järel, näiteks Kuulsin, et ta sõitis koju või pealause sees, näiteks Kunstinäitus, mida vaatama läksime, meeldis kõigile. Kõrvallause võib alistada nõrgema astme kõrvallause, näiteks Panin plaadi mängima, et kuulata laule, mis mulle meeldisid.

.

lik nii koma kasutus kui ka koma ärajätmine. Nii on näites (2) eksitud koma kasutamisega sidesõna kui ees: koma pannakse vaid siis, kui võrdluse teises pooles esineb verb. (2) Ei väike hiinlanna ei olegi parem , kui väike venelanna Kohtla-Järvelt. Eri keelte grammatikakorrektorites on valdavalt püütud lisada

.

Kes ees koma - Siit leiad vastused k ikidele oma k simustele. ... Mari muudkui lõõbib Jussi, aina narrib, nii et Pearu tookord pika ninaga jäi. Parimal juhul saate te arvustust siit lugeda. Hans ütleb, et ei tunnegi, et kooriks. Aga las mina olen see inimene, kes viitsiks oma toitu kaaluma hakata. K. käitumine ja see, et ma olen terve kui ...

.

Koma ei panda tavaliselt sidesõnade ja, või, ehk, ega, ning, nii... kui ka ette. Koma pannakse sidesõnade aga, vaid, kuid, ent ette. Koolonit kasutatakse koondlauses juhul kui korduvate lauseliikmete ees on kokkuvõttev sõna või sõnaühend. Mõttekriipsu kasutatakse siis, kui korduvate lauseliikmete järel on kokkuvõttev sõna või ...

.

Ühegi kirjavahemägi ees ei ole tühikut: punkt, koma, koolon, semikoolon, sidekriips, küsi- ja hüüumärk järgnevad kohe sõnale, nende ees ei ole tühikut, aga järel on üks tühik. Erandid ja näited. Kui koolon tähistab jagamistehet, siis on ta eraldatud mõlemalt poolt tühikutega. 50 : 2 = 25 või Mängu seis oli 34 : 41.

.

Kui see on ametiühingu lähedal "koma" Sealhulgas - see on liit, mida kasutatakse teabe selgitamiseks või täiendamiseks, ühendades ettepaneku uue liikme olemasolevatega. Kirjas tuleb meeles pidada, et ühendus (mis hõlmab ka liidu) eraldab koma ülejäänud lausega.

.

Kui pannakse koma. Selleks, et mitte kahelda, kas koma pannakse "mis" ette ja millistel juhtudel on see tõesti vajalik, võite minna kahel viisil. Esimene neist on keerulisem ja nõuab teadmisi erinevatest asjaoludest: "mis" võib olla osake, liit või asesõna. Kolmandal juhul toimib see lause liikmena, asendades nimisõna.

.

Kui alluv allub peamisele, siis sel juhul, nii lihtsate kui ka keerukate allorganisatsioonidega, peate panema komaga ainult üks kord vahetult enne liitu. "Ta seisis, sest ta kartis ja ei suutnud ise teha midagi." Keerukat allüksust ei saa jagada komaga osade kaupa olukorras, kus allklausel, mis algab selle liiduga, on vahetult enne peamist.

.

Juhul, kui Tootja soovib, et TVO järgiks tema toodetest pärinevate EES-jäätmete kogumise või käitlemise korraldamisel teatud eritingimisi (nt kogumine lahus kõigist teistest EES-jäätmetest, teatud käitlusviiside või –kohtade ettekirjutamine või keelamine), vormistatakse nimetatud eritingimused TVO teenuste lepingu lisana.

.

vabastatud juhul, kui need tasud maksab Valmistaja, samuti juhul, kui Tootja vastutusel olevate probleemtoodete jäätmete käitluse korraldab PROTO-s registreeritud Valmistaja või mõni muu tootjavastutusorganisatsioon. 1.4. Punktides 1.1.4 kuni 1.1.6 ette nähtud käitlemise korraldamise tasud sisaldavad lisaks

.

KOLM LISAVALIKUT. Eurode ja sentide taha ja vahele saab panna sõnad. Tekstis võib kirjutada summade vahele ka sõnad, näiteks tavalisemal juhul 145 eurot, 80 senti, soovi korral ka 16 eurot 35 senti, 100 eurot ja 3 senti.Eurode ja sentide eraldi nimetamine on muidugi otstarbekas siis, kui arve on tekstis vähe ja ruumi palju.

.

Eesti keeles on reegel, et kui des-vorm asub lause algul ja tal pole ees ühtegi sõna, mis teda täiendaks, siis ei tule tema taha taha koma.Keerulisemalt öeldes on sel juhul tegu ilma laienditeta lauselühendiga, mis paikneb pealause ees ja mille peasõnaks on des-vorm.Seega ütleme ilma komata süües kasvab isu; joostes hakkas poisil palav; tervitades naeratas ta …

.

ainult juhul, kui võrguettevõtja ja võrguettevõtja gaasivõrk võimaldavad ... Juhul kui Lepingu lõppemisel Ostjal Müüja ees kohustusi ei ole, tagastab Müüja tagatistasu Ostjale 30 (kolmekümne) päeva ... (null koma null seitse) % päevas ja juriidilisest isikust Ostjalt 0,20 (null koma kakskümmend) % päevas. ...

.

kui -des-liitega sõna (nt "lisades") on kõrvallause alguses, on selle sõna ees koma kui "nagu" on tähenduses "nagu näiteks", on ta ees koma koobaltheksamiin (esimene nimetavas käändes, seega …

.

Mõttepöörde ees on harilikult koma, ent võib olla ka mõttekriips, kui koma jääb kirjutaja meelest nõrgaks, nt Elektrihind alla – ja kohe! Naerata – ja maailm naeratab koos sinuga. • Kas mõttekriips ja koolon võivad olla kõrvuti? Sellisel juhul mõttekriips kustub, nt Ta ütles mulle – ja ma teadsin, et tal on õigus: „Sa ei ...

.

Kui kasutate väljade ühendamiseks tehtemärki &, tekib teile sel juhul enne sihtumbri väärtust soovimatu koma. Soovimatu koma vältimiseks saate selle asemel kasutada plussmärki (+). Vt alljärgnevat avaldise näidist: =([Linn] & (", " + [Maakond]) & " " & [Sihtnumber]) Tehtemärk + ühendab teksti samal viisil kui tehtemärk &.

.

Sidendite sellepärast et, eeldusel et, enne kui, juhul kui jts osade vahele pannakse koma, kui sidend paikneb lause keskel ja rõhutatakse põhjust, otstarvet vms. Pealausele eelneva kõrvallause algul võib koma panna või panemata jätta. Sidendi nii et osade vahele pannakse koma, kui väljendatakse tegevusviisi.

236
Bing Google